Belgen vs Nederlanders

Ubasti Consultancy Belgium

Verschillen tussen Belgen en Nederlanders

Er is al veel over geschreven en er bestaan grappige anekdotes over de stereotypen tussen Belgen en Nederlanders. Maar een cliché zou geen cliché zijn als het geen grond van waarheid zou bevatten.

Belgen worden door de ogen van Nederlanders over het algemeen beschouwd als betrouwbaar, beleefd, bescheiden, bourgondiërs en levensgenieters. Een zachtaardig volk met een lieve en grappige taal, maar ook een beetje dom als we de Belgenmoppen mogen geloven.

Nederlanders worden door de ogen van de Belgen over het algemeen beschouwd als luid, arrogant, onbeschoft, te direct, zuinig en gladde verkopers. Er geld nog steeds het Vlaams gezegde: Als een Ollander je niet heeft bedrogen dan is hij het vergeten.

Een veel minder positief beeld dus dat de Belgen over Nederlanders hebben, met name de Vlamingen in het bijzonder. Dit maakt het voor Belgen ook makkelijker om zaken te doen in Nederland dan omgekeerd. De valkuilen voor Nederlanders als men zaken gaat doen in België zijn dan ook vele malen groter dan omgekeerd.

 

8 verschillen handig op een rijtje

In het zakenleven zijn Nederlanders spontaan open en direct en stapt men recht op het doel af. Het aftasten om te kijken wat voor vlees er in de kuip zit duurt dan ook niet lang. Men houdt van eerlijkheid en men wil graag weten waaraan men toe is om zo weinig mogelijk kostbare tijd verliezen en het liefst direct ter zake komen om een deal te kunnen sluiten. Zaken doen in Nederland gaat vlot want tijd is geld.

De kans is groot dat deze directe Nederlandse aanpak en toenadering als intimiderend, bot en arrogant word ervaren door Belgen waardoor het averechts kan werken. Belgen zijn over het algemeen wat gereserveerder, discreter en hebben een andere mindset wat voor vele misverstanden kan leiden en het voor Nederlanders vaak moeilijk maakt om er hoogte van te krijgen.

Als een Belg ja zegt of als hij zegt dat hij geïnteresseerd is in datgene wat je als Nederlander hebt aan te bieden word er al te vaak uitgegaan dat er een deal gesloten kan worden. Niets is minder waar. Hij zal het achterste van zijn tong niet laten zien als hij je onvoldoende kent. Een ja kan ook een nee betekenen. Het is dan een vriendelijke en beleefde manier om je af te schepen.

Als hij zegt dat hij geinteresseerd in je aanbieding betekent dat nog niet dat hij direct al een besluit heeft genomen of dat het voorstel wel op dit moment opportuun is. Het kan ook zijn dat hij er nog eens over zal nadenken of hij het verder met zijn baas zal bepreken. Uiteraard kan het ook betekenen dat hij daadwerkelijk geïnteresseerd is.

De grondslag hiervan stamt nog uit de periode van voor 1830 toen België gesticht werd. België of wat er toen voor doorging was door verschillende mogendheden waaronder de Spanjaarden,Oostenrijkers en de Duitsers bezet en overheersd is geweest waardoor men geen commentaar kon leveren op de onderdrukker en men dus ja zei.

Alsook heeft de katholieke kerk als onderdrukker een sterke invloed gehad. De gebruikelijke communicatiestijl in België typeert zich dan ook door het indirecte,subtielere en minder uitgesprokene. Zaken doen in Belgie neemt meer tijd in beslag waarbij waarbij er meer geïnvesteerd moet worden in de opbouw van de relatie en van het vertrouwen. Maar eens het vertrouwen is gewonnen heb je een zakenpartner voor het leven.

 

Nederland heeft een open vergader en overlegcultuur. Iedereen is gelijk en krijgt de gelegenheid om zijn mening te geven en biedt het ruimte om de zaken anders aan te gaan bekijken.Dit zorgt voor meer betrokkenheid en engagement als team in zijn geheel. Het poldermodel. Dit kan soms wel lang aanslepen omdat er nu eenmaal graag gepolderd en gepalaverd word maar eens er een akkoord of consensus is bereikt dan kan er ook niet meer van worden afgeweken. Afspraken zijn nu eenmaal afspraken.

Door de hiërarchische structuur en grote machtsafstand gaat vergaderen in België er helemaal anders aan toe. Er is minder gepolder, minder overleg met de verschillende partijen en er word korter vergaderd. Het wordt top down georganiseerd en van hogerhand beslist. De vergadering is eerder een formele aangelegenheid en het is vooral belangrijk dat men aanwezig is.

Als men het niet eens is met de baas of manager zal men eerder ja knikken om conflicten en lange discussies ter vermijden. De beslissingen worden dan ook niet in samenspraak met het team genomen maar worden meegedeeld.

Doordat er maar zeer weinig ruimte is voor inspraak is de kans dan ook reëel dat sommige werknemers na de vergadering het toch op hun eigen manier verder zullen zetten en worden er onderlinge geheime afspraken gemaakt. De typische Vlaamse plantekkerij.

 

Tijd speelt een belangrijke rol in het zakenleven. We hebben continu te maken met deadlines, tijdsdruk en afspraken. Als je tijd niet goed ordent of plant is de kans groot dat je kansen of opportuniteiten laat schieten. Maar hoe men tijd ziet en ermee omgaat, is per cultuur en land verschillend.

De Amerikaanse antropoloog Edward T. Hall maakte een onderscheid tussen een monochrone en polychrone tijdsbeleving. Mensen in een polychrone tijdsbeleving zijn prima in staat meerdere dingen tegelijk te doen, meerdere conversaties te volgen en vinden onderbrekingen niet storend. Ze maken plannen maar kunnen ze wijzigen met het grootste gemak.

De Zuid-Europese of Latijns-Amerikaanse landen bv hebben een polychrone tijdsbeleving.

Mensen in een monochrone tijdsbeleving praten over tijd alsof het tastbaar is zoals geld: je kan het verspillen, verliezen of je kan het sparen. Men concentreert zich op één ding tegelijk en men houdt er niet van om onderbroken te worden of hun plannen te wijzigen.

De landen in Noordwest-Europa, Noord-Amerika, Australië hebben een monochrone tijdsbeleving. Zoals de Nederlandse bedrijfscultuur meer neigt het Scandinavische de neigt de tijdsbeleving eveneens naar het polychrone. Nederlanders zijn stipt en ervaren te laat op een afspraak komen als ongepast en aan een gebrek van wederzijds respect. Vroeger aankomen betekent dat je op tijd bent.

Belgen neigen meer naar de polychrone tijdsbeleving en gaan wat flexibeler met de tijd om. 5 of 10 minuten later op een afspraak komen is nog op tijd. De ochtend en middag word in België ook anders geinterpreteerd dan in Nederland. 

 

Wanneer men het heeft in Vlaanderen of België over de ochtend of in de morgen word er de periode bedoeld tot 9.00 uur. De voormiddag is de periode van 10.00 uur tot 12.00 uur. De middag is van 12 uur en tot ca. 13.30 -14.00 uur, de tijd dat men de bedrijfspauze heeft. Alles na 14.00 uur is de namiddag. In Nederland is de namiddag in het laatste deel van de middag tussen 16.00 uur en 18 uur.

Door de cultuurschillen in tijdsbeleving kunnen er miscommunicaties ontstaan. Echter door de verschillen te begrijpen kan men wederzijds vertrouwen opbouwen en tot betere afspraken komen.

 

Het Frans werd in de 1830 gecreëerde Belgische staat gepromoveerd tot landstaal, ondanks het feit dat het Nederlands de volkstaal was in het Vlaamse landdeel. Het Frans was de taal van de elite en burgerij in gans het land, eveneens van de Vlaamse burgerij en bestuurlijk Vlaanderen waarbij het Nederlands als een tweederangs taal werd beschouwd.

De Vlamingen hebben een eeuwenlange strijd moeten voeren het behoud en de bescherming opdat het Nederlands-Vlaams een zelfde gelijkwaardige status had bereikt in België. De Vlaamse schrijvers Hendrick Conscience ,Willem Elschot en Paul van Ostaijen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de taalstrijd en de Vlaamse ontvoogding.

Tot op de dag van vandaag speelt dit nog mee en ligt de kwestie soms nog gevoelig. Vlamingen zijn dan ook taalpuristen en staan op de juiste spelling en grammatica van de Nederlandse taal.

Vandaar dat de jaarlijkse editie van het Groot Dictee der Nederlandse taal ook bijna altijd door een Vlaming word gewonnen. Waar de taal voor de Nederlanders altijd vanzelfsprekend is geweest struikelen zij ook niet om een dt of grammaticale fout.

Men is ook meer geneigd om Engelse of Amerikaanse woorden te integreren en eigen te maken in het dagelijkse taalgebruik en in het bedrijfsleven. Nederlanders zeggen nogal vaak het Belgisch of de Belgische taal als men heeft over het Vlaams of Nederlands in België. Gezien de voorgeschiedenis en de taalstrijd van de Vlamingen wordt dit als oneerbiedig beschouwd.

 

In Nederland mag alles, en kan niks, in België mag niks maar kan alles. Nederlanders lijken vrij maar houden zich ondertussen wel aan de regels en leven naar de letter van de wet.

De machtsafstand tussen de overheid en zijn burgers is relatief kleiner dan in België en beschouwt men de overheid als een vertrouwenspartner en is men gezagstrouw. De machtsafstand tussen de Belgische overheid zijn burgers is groter waardoor de Belgen wetten en regels meer naar hun eigen inzicht interpreteren en is men kampioen in het het creatief vinden van achterpoortjes om ze te omzeilen. Belgen zijn op dit gebied meer particularistischer.

Zo zijn de Belgen in tegenstelling tot de Nederlanders in de geschiedenis vaker bestuurd geweest door vreemde mogendheden wat hen vertrouwd heeft gemaakt met overheersers en centrale macht, maar ook bekwaam in het omzeilen daarvan als de eigen doelen in het gedrang komen

 

Humor kan het ijs breken of kan voor een pijnlijke dode stilte zorgen tijdens een gesprek. Cultuurverschillen hebben ook hun invloed op humor en het verschilt dan ook van land tot land waarmee gelachen kan worden tussen de lijn van de gevoeligheden.

Typerende Nederlandse humor is maatschappijkritisch door te mopperen op alles wat anders moet en de spot drijven met anderen door hard op de man of vrouw te spelen. Het zoekt de grenzen van het beledigende op ten koste van anderen maar ook van zichzelf. Nederlanders nemen zichzelf niet zo serieus en dat laat men ook duidelijk merken in hun humor.

Belgen vinden over het algemeen de Nederlandse humor te grof,confronterend en te brutaal. De Belgen betrekken het in hun humor meer op zichzelf met droge relativerende zelfspot en zelfironie vanuit de bescheiden underdog positie dat vooral een gebrek aan collectieve trots weerspiegelt.

Nederland kent een veel wijdere traditie en diversere verscheidenheid in het cabaret dan België. Vlaanderen heeft de laatste jaren een inhaalbeweging gemaakt en doet de droge absurdistische humor van de Vlaamse cabaratiers zoals Urbanus, Wim Helsen en Philippe Geubels naast het eigen land ook uitstekend goed in Nederland.

België wordt vaak gezien als een land waar het absurdisme en surrealisme bij uitstek wortel heeft geschoten. De Belgische schilder René Magritte is bekend als een belangrijke vertegenwoordiger van het surrealisme zoals de schilder Paul Delvaux het Belgisch magisch realisme vertegenwoordigt. De vertegenwoordiger in het bijzonder van het hedendaags Belgisch absurdisme is de theater – televisiemaker en cartoonist Kamagurka die internationale erkenning geniet en het Belgisch absurdisme tot een export product heeft verheven

 

Vlamingen verstaan makkelijk Nederlanders maar omgekeerd is dit niet steeds het geval. Het taalgebruik tussen Nederland en Vlaanderen verschilt en niet enkel wat de  uitspraak betreft. Er zijn woorden en uitdrukkingen die in Vlaanderen gebruikelijk zijn maar  in Nederland  eerder ongebruikelijk of zelfs niet gekend zijn.

Alsook zijn er de verschillende Vlaamse regionale en lokale dialecten waardoor een West-Vlaming met moeite een Limburger in België zal kunnen verstaan. Het verschil in taalgebruik tussen Nederland en Vlaanderen kan dan ook onderling tot miscommunicaties leiden.

De Vlaming zegtDe Nederlander zegt

Een klacht neerleggen

KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen)

Kmo

Zelfstandige

Fusioneren

Zichtrekening

Domiciliëring

Lanceerprijs

Uitbater

Verdeler

Arriveren

Gegeerd

Repareren

Tegenkanting

Subiet

Een klacht indienen

Kvk

Mkb

ZZP

Fuseren

Betaalrekening

Machtiging/Automatische incasso

Introductieprijs

Exploitant

Dealer

Aankomen

Gewild

Herstellen

Weerstand

Zo meteen

 

Vlamingen verstaan makkelijk Nederlanders maar omgekeerd is dit niet steeds het geval. Het taalgebruik tussen Nederland en Vlaanderen verschilt en niet enkel wat de  uitspraak betreft. Er zijn woorden en uitdrukkingen die in Vlaanderen gebruikelijk zijn maar  in Nederland  eerder ongebruikelijk of zelfs niet gekend zijn.

Alsook zijn er de verschillende Vlaamse regionale en lokale dialecten waardoor een West-Vlaming met moeite een Limburger in België zal kunnen verstaan. Het verschil in taalgebruik tussen Nederland en Vlaanderen kan dan ook onderling tot miscommunicaties leiden.

De Vlaming zegtDe Nederlander zegt

Met iemands voeten spelen

Het warm water uitvinden

Vijgen na Pasen

Niet meer weten van welk hout pijlen te maken

Dat is een ander paar mouwen

Met je gat in de boter vallen

Van je neus of oren maken

Iemand in het ootje nemen

Het wiel uitvinden

Mosterd na de maaltijd

Met de handen in het haar zitten

Dat is andere koek

Met je neus in de boter vallen

Zich te sappel maken

Vlaamse uitdrukkingen die niet worden gebruikt in Nederland

De Vlaming zegtDe Nederlander zegt

Daar komen vodden van

Hij heeft haar op zijn tanden

Hij of zij heeft een dikke nek

Iemand van haar noch pluim kennen

Iemand stokken in de wielen steken

We hebben andere katten te geselen

Een straatje zonder eind

 Daar komt narigheid,ruzie van

Hij is direct en zegt wat hij denkt

Hij of zij heeft kapsones

Het is een volstrekt vreemde

Iemand tegenwerken

We hebben andere prioriteiten

Een uitzichtloze situatie

 

Onze partners

Ubasti consultancy Belgium werkt onder andere voor onderstaande bedrijven.

Data uint
Devent it
Electude
Esdec
Grizzly
Hellebrekers
Solar Monkey
TTMS
Inter sprint
1
2
1
Yellow and Black Simple Minimalist Construction Service Promotion Instagram Post (3)

Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht of Bel (+31) 085 246 0249.

neemcontact-transparant (002)