België

Ubasti Consultancy Belgium

Over België

België is onderverdeeld in 3 regio’s of gewesten: Vlaanderen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) en Wallonië (en daarnaast is er ook nog de Duitstalige gemeenschap).

België heeft een federale regering die de belangrijkste zaken op nationaal niveau organiseert. Deze overheid wordt geleid door de ‘eerste minister’.

Naast de federale overheid hebben elk van de 3 gewesten een eigen regering die ieder hun eigen kabinet en minister-president hebben. België kent 3 officiële talen: het Nederlands, het Frans en het Duits. Deze officiële talen worden in de 4 taalgebieden gebruikt: het Nederlandse taalgebied;Vlaanderen, het Franse en Nederlandstalige taalgebied; Brussel, het Franse taalgebied; Wallonië en het Duitse taalgebied.

Cultuurverschillen

De Nederlandse organisatiesocioloog Geert Jan Hofstede ontwikkelde een model dat 5 cultuurdimensies onderscheid: machtafstandmasculiniteit vs feminiteitonzekerheidsvermijding ,individualisme vs collectivisme, korte termijn gerichtheid vs lange termijn gerichtheid. Aan de hand van dit model kunnen de cultuurverschillen tussen Nederland en België in kaart gebracht worden, Ondanks België een tweetalig land is had Hofstede vastgesteld dat men van 1 cultuur kan spreken in België.Wij bespreken de 3 belangrijkste verschillen.

Een zeer belangrijke dimensie in organisaties is de perceptie van machtsafstand. Hofstede omschrijft dit als “de mate waarin de leden van organisaties en instellingen (zoals families) accepteren en verwachten dat macht ongelijk is verdeeld”. België scoort hierin hoog (65 uit 100) in vergelijking met Nederland (38 uit 100).

In België is er veel meer hiërarchie en machtsafstand in het bedrijfsleven. De directeur is nog echt de baas en de werknemers zijn ondergeschikten die van hun leidinggevenden verwachten dat hun gezegd word wat ze moeten doen.    De arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemers is dan ook formeler van aard en word er hoffelijk en wat afstandelijker gecommuniceerd in de u-vorm. Pas wanneer men elkaar persoonlijk goed kent zal men omschakelen naar de jij of gij vorm.

Gezien de sterke hiërarchische structuur word er ook belang en waarde gehecht aan functietitels en aanspreektitels waar privileges, status en aanzien aan worden toegekend wat zich vertaald in uiterlijkheden zoals dure kleding,wagens. Een Belgische manager of leidinggevende valt ook direct op en haal je zo uit de groep.

De bedrijfsprocessen en communicatie verlopen hiërarchisch gestructureerd volgens vastgelegde  procedures.

Door de sterke hiërarchie en machtsafstand zijn de vakbondsorganisaties ook sterk vertegenwoordigd in het bedrijfsleven. Met 3 landelijke organisaties is België is één van de landen met de hoogste vakbondsgraad ter wereld waarbij zes op elke tien werknemers bij een vakbond is aangesloten. 

Nederland is in tegenstelling tot België een land met een relatief kleine machtsafstand en een platte organisatiestructuur. Dat is ook af te leiden aan het feit dat Nederlanders veelal “je” of “jij” zeggen tegen hun leidinggevende. Werknemers verwachten van hun leidinggevende of directeur dat ze gelijk en pragmatisch behandeld worden en dat ze naar eigen inzicht en vermogen mogen handelen.

De bedrijfscultuur is veel informeler en de communicatie is direct. De bedrijfsprocessen en overlegstructuren zijn transparant zodat iedereen op de hoogte is en er meer betrokkenheid is.

Titels en aanspreektitels maken ook maar weinig indruk met als gevolg dat een titel als manager ook makkelijker word toegekend dan in België. België is dus eerder Latijns in zijn bedrijfscultuur en neigt het Nederlandse meer naar het Scandinavische model.

 

Het belangrijkste en grootste verschil tussen Nederland en België situeert zich in de dimensie onzekerheidsvermijding, Deze dimensie brengt in kaart in welke mate een volk zich bedreigt voelt door onzekere situaties. Deze dimensie brengt in kaart in hoeverre een volk zich bedreigt voelt door onzekere situaties. België scoort hierin extreem hoog (94 uit 100). Nederland haalt hier slechts 53 uit 100.

Belgen zullen dus veel meer dan Nederlanders onzekere situaties en risico’s proberen te vermijden en kiezen dan ook eerder voor het vertrouwde en het veilige. Men heeft angst voor het onbekende waardoor men iets of iemand wantrouwt totdat het tegendeel bewezen is.

De Belgen zijn misschien wel het meest honkvaste volk van West Europa en blijven graag bij het vertrouwde en bekende met hechte familiebanden en met een sterk verlangen naar zekerheid en stabiliteit. Vandaar eveneens de uitdrukking dat Belgen rond de kerktoren leven. Door de drang naar zekerheid en stabiliteit zullen Belgische werknemers  doorgaans ook lang bij dezelfde werkgever blijven werken.

In het Belgische zakenleven is het contact ook veel belangrijker dan het uiteindelijke contract en zal men pas overgaan tot zaken als er voldoende vertrouwen en zekerheid is. De bourgondische lunchcultuur en zakendiners lenen zich bij uitstek ervoor om die onzekerheid weg te werken en een potentiële klant beter te leren kennen. Het restaurant is de plaats bij uitstek om relaties verder op te bouwen of te onderhouden.

Echter concreet of direct ter zake komen om een deal sluiten tijdens een lunch is not done . Wel kan het leiden om tot verdere afspraken te komen.

Zaken doen in België vraagt meer tijd en een grotere investering waardoor het elkaar aftasten en leren kennen een langer proces kan worden waarbij men subtieler te werk gaat. Maar eens het vertrouwen gewonnen is heb je een zakenpartner voor het leven.

Door de grote onzekerheidsmijding is men in België ook wat conservatiever en meer behoudsgezind ook als het gaat om innovatie. Men zal in eerste instantie kijken naar welke risico’s de vernieuwing met zich meebrengt wat een mogelijke rem kan zetten op innoveren en Nederlanders zullen over het algemeen sneller bereid zijn met een nieuw product of nieuwe leverancier in zee te gaan.

 

De dimensie masculiniteit verwijst naar de mate waarin een samenleving zijn waarden naleeft in de vorm van traditionele mannen- en vrouwenrollen. Bij mannen ligt vaak het accent op prestaties ,competitie en succes terwijl bij vrouwen de nadruk ligt vooral op bescheidenheid, tederheid en de kwaliteit van het bestaan.

België heeft met 54 uit 100, duidelijk een meer mannelijke samenleving dan Nederland (14 uit 100). Nederland is een feminien land waar er meer gelijkheid is tussen man en vrouw en neigt hierin ook eveneens naar de Scandinavische landen waar er nog meer een feminiene cultuur heerst.

Dus van vrouwen en mannen wordt in dezelfde mate bescheidenheid, aardig zijn en bekommering met de ‘kwaliteit van leven’ verwacht. In Nederland kijkt men er dus veel minder van op als een vrouw wat assertiever of competitiever is en streeft naar promotie.

In het Belgische patriarchale samenlevingsmodel ligt dat wat moeilijker, hoewel dit de laatste jaren meer is aanvaard. Deeltijds werken in Nederland is veel meer geaccepteerd en werken mannen vaker halftijds, terwijl dat in België toch nog het voorrecht is van de vrouw.

Het feminiene Nederland hecht dus meer belang aan een goede werkrelatie tussen de leidinggevende en zijn medewerkers en word er ook meer aandacht besteed aan een goede balans tussen werk en privé. In België hecht men meer waarde aan een hoog salaris, erkenning van de prestaties, promotiemogelijkheden en spelen externe factoren zoals aanzien,prestige en sociale status een grotere een rol.

 

Onze partners

Ubasti consultancy Belgium werkt onder andere voor onderstaande bedrijven.

Data uint
Devent it
Electude
Esdec
Grizzly
Hellebrekers
Solar Monkey
TTMS
Inter sprint
1
2
1
Yellow and Black Simple Minimalist Construction Service Promotion Instagram Post (3)

Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht of Bel (+31) 085 246 0249.

neemcontact-transparant (002)